bosch niebieski

 • Elektronarzędzia akumulatorowe
 • Wiertarki i wiertarki udarowe
 • Wkrętarki i wkrętarki udarowe
 • Młoty udarowo-obrotowe i udarowe
 • Technika diamentowa
 • Technika pomiarowa
 • Szlifierki i obróbka metalu
 • Szlifierki i strugi
 • Frezarki
 • Narzędzia wielofunkcyjne Multi-Cutter
 • Piłowanie
 • Urządzenia stacjonarne i stoły
 • Obróbka płytek
 • Systemy odsysania pyłu
 • Mieszalniki
 • Opalarka i pistolet do klejenia
 • Myjki wysokociśnieniowe
 • System Bosch Mobility

«Wróć | ELEKTRONARZEDZIOWY.PL » Regulamin


Kategorie
Klub BSS

Promocje
Producenci
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

zawartość koszyka:
0 produktów

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Logowanie

ilość produktów:
0 produkty

zobacz
O nas

www.elektronarzedziowy.pl

 

 

Regulamin

R e g u l a m i n   s k l e p u   i n t e r n e t o w e g o   e l e k t r o n a r z e d z i o w y . p l

 

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy elektronarzedziowy.pl jest prowadzony przez Katarzynę Wrożę - Mazur Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Niemodlińska 18, 47-364 Strzeleczki, NIP 7551306460, zarejestrowaną jako przedsiębiorca w Urzędzie Gminy w Strzeleczkach pod nr (…).

2. Sklep internetowy elektronarzedziowy.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.elektronarzedziowy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu i telefonicznie narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju akcesoriów związanych z powszechnie uznawaną branżą narzędziową.

3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży produktów zawieranej ze sklepem internetowym elektronarzedziowy.pl, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

4. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93z późn. zm.), zwaną dalej Kodeksem cywilnym.

5. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do umów zawartych od 25 grudnia 2014 r. W stosunku do kontraktów zawartych przed tą datą zastosowanie będą miały regulacje poprzednio obowiązujące.

 

§ 2. Definicje

 

1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

1)    Sklep – Sklep internetowy elektronarzedziowy.pl dostępny pod adresem internetowym www.elektronarzedziowy.pl,

2)    Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego,

3)    Przedsiębiorca – kupujący, który wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.),

4)    Klient – konsument i przedsiębiorca składający zamówienie w Sklepie,

5)    Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Sklep,

6)    Katalog Produktów – lista produktów prezentowanych przez Sklep,

7)    Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Sklepu do przeniesienia na Klienta własność Produktu lub Produktów wybranych z Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz do ich wydania, a po stronie Klienta tworząca zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty ceny na rzecz Sklepu,

8)    Użytkownik Zarejestrowany – Klient, który posiada Konto w Sklepie założone zgodnie z Regulaminem,

9)    Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Sklepie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu,

10)Regulamin – niniejszy regulamin,

11)Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 3.1. Zamówienie – postanowienia ogólne

 

1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowi on jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.

2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktu prezentowanego w Sklepie.

3. Zamówienia mogą być składane:

1) przez stronę internetową www.elektronarzedziowy.pl

2) za pośrednictwem portalu www.allegro.pl

3) pocztą elektroniczną na adres tanie-narzedzia@wp.pl

4) telefonicznie.

4. Złożenie zamówienia w jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

5. Sklep może odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli:

1) powziął uzasadnioną wątpliwość co do wiarygodności danych podawanych jemu przez Klienta, 

2) Klient przesłał do Sklepu niezamówioną informację handlową,

3) Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

zawiadamiając go o tym na podane do kontaktu adres Email lub numer telefonu.  

6. Sklep jest związany wobec Klienta ceną Produktu Klienta z momentu złożenia przez niego zamówienia.

7. Cena Produktu wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i obejmuje podatek VAT (cena brutto).

8. Sklep może zwrócić się do Klienta o potwierdzenie zamówienia, ustalenie szczegółów realizacji zamówienia lub wyjaśnienia niejasności zamówienia.

9. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Sklep nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia w terminie 2 Dni Roboczych.

10. Potwierdzenie realizacji zamówienia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem z Klientem Umowy Sprzedaży.

11. Zawarcie Umowy Sprzedaży jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu,

2) przystępuję do umowy dobrowolnie,

3) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem,

4) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

5) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie i opracowywanie moich danych osobowych przez Sklep w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy Sprzedaży w sposób określony niniejszym Regulaminem.

12. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

13. Dostawa Produktu dostępnego w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

14. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

15Dane Klienta Sklepu są chronione przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

§ 3.2.  Zamówienie przez stronę internetową www.elektronarzedziowy.pl

 

1. Klient może bezpłatnie utworzyć Konto, poprzez które jest możliwe dokonanie zakupu w Sklepie.

2. Klient może dokonywać także zakupów w Sklepie bez utworzenia Konta, jednakże w takim przypadku rezygnuje z funkcjonalności dysponowania jego danymi przez Sklep na użytek kolejnych transakcji.

3. W celu utworzenia Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, poprzedzając tę czynność podaniem aktywnego adresu e-mail oraz ustawieniem hasła.

4. Konsument uzupełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie w nim swojego:

1) imienia i nazwiska,

2) adresu zamieszkania (województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu),

3) numeru telefonu,

4) aktywnego adresu Email.

5. Przedsiębiorca uzupełnia formularz rejestracyjny poprzez podanie w nim:

1) nazwy firmy,

2) Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),

3) adresu siedziby (województwo, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu),

4) imienia i nazwiska osoby do kontaktu,

5) numeru telefonu,

6) aktywnego adresu Email.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres Email zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient zamierzający dokonać zakupu w Sklepie bez utworzenia Konta podaje dane, o których mowa w pkt 4 i 5, lecz nie zaznacza opcji 'Utwórz Konto'.

8. Jeżeli dane do wysyłki mają być inne aniżeli podane w formularzu rejestracyjnym, Klient podaje je w osobnych rubrykach, których treść obejmuje pełne dane adresowe odbiorcy.

9. Zamówienia przez stronę internetową www.elektronarzedziowy.plmożna składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

 

§ 3.3.  Zamówienia przez portal internetowy www.allegro.pl

 

Zamówienia przez portal internetowy www.allegro.plmożna składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia na warunkach Regulaminu, o ile warunki korzystania z tego portalu nie stanowią inaczej.

 

§ 3.4. Zamówienia pocztą elektroniczną

 

1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

2. Zamówienie pocztą elektroniczną powinno obejmować treść zawartą w § 3 ust. 4 lub 5. 

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając Klientowi na jego adres Email podany w zamówieniu wiadomość o otrzymaniu i przyjęciu zamówienia, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w § 3.1. ust. 5.

 

§ 3.4. Zamówienia telefoniczne

 

1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.

2. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje telefonicznie, o ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w § 3.1. ust. 5.

3. Sklep niezwłocznie potwierdza zamówienie telefonicznie, nie później jednak niż następnego Dnia Roboczego.

4. Opłata za połączenia telefoniczne do Sklepu na nr 774661696 (Netia) i 608393396(T-Mobile) pobierana jest według stawek danego operatora.

 

§ 4. Produkty

 

1. Produkty oferowane przez Sklep pochodzą z polskiej dystrybucji ich producentów i nie są rzeczami regenerowanymi.

2. Sklep zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat Produktu, w tym m.in. na temat jego rodzaju, nazwy, ceny, sposobie korzystania, nazwy producenta lub importera oraz informacji, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z niego, w szczególności znaku zgodności wymaganego przez odrębne przepisy, informacji o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Produktu, określenia jego energochłonności, a także innych danych wymaganych przez przepisy prawa.

3. Na swojej stronie internetowej Sklep zamieszcza informację na temat ceny samego Produktu, jak również ceny Produktu z dostawą.

4. Wraz z Produktem Sklep wydaje dotyczące go dokumenty, w tym instrukcje obsługi, gwarancje, zasady konserwacji, itp., o ile jest w ich posiadaniu.

 

§ 5. Płatność

 

1. Na etapie zamawiania Produktu Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

1) za pobraniem, a wtedy za Produkt należy zapłacić przy odbiorze przesyłki,

2) gotówką przy odbiorze osobistym,

3) przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU,

4) przelewem na konto Sklepu  numer rachunku bankowego.

2. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Sklep informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku płatności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3-4, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Sklep otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Sklepu nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4. Do ceny Produktu Sklep dolicza cenę dostawy.

5. Zmiana formy płatności jest możliwa po uzyskaniu zgody przez Sklep.

6. Do każdej przesyłki dołączone jest potwierdzenie zakupu.

7. Sklep wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta.

8. Sklep nie dokonuje sprzedaży w systemie ratalnym.

 

§ 6. Dostawa

 

1. Dostawa Produktu do Klienta podlega opłacie według stawki określonej przez firmę kurierską, chyba że Sklep zaoferuje jej obniżenie lub zniesienie wobec spełnienia warunków promocyjnych.

2. Opłata za dostawę uzależniona jest od wagi i gabarytów Produktu.

3. Dokonując zakupu poprzez stronę internetową www.elektronarzedziowy.pl wysokość opłaty można sprawdzić w zakładce 'Koszyk'.

4. Sklep oferuje możliwość odbioru osobistego  w Krapkowicach przy ul. Ks. Koziołka 2.

5. W wypadkach niestandardowego gabarytu Produktu lub znacznej liczby Produktów Sklep uprzedzi Klienta o koszcie dostawy w celu jej zaaprobowania. Brak zgody Klienta na podany mu w tym wypadku koszt będzie równoznaczny ze zgodnym odstąpieniem przez strony od umowy sprzedaży.

6. Sklep dostarcza Produkty wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. (GLS Poland).

7. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

8. Czas dostawy uzależniony jest od: terminu złożenia zamówienia, dostępności zamówionego Produktu w magazynie Sklepu lub u jego dostawcy, i od GLS Poland.

9. Sklep wysyła Klientowi Produkt w terminie 24 godzin od daty otrzymania pełnej wpłaty. Jeżeli niniejszy termin wysłania przypadałby w sobotę, w niedzielę lub w święto, wysyłka Produktu odbędzie się w pierwszym Dniu Roboczym, następującym po dniu wolnym.

10. Monitorowanie przesyłki jest możliwe na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela przewoźnik realizujący dostawę Produktu do Klienta.

11. Termin określony w § 6 ust. 12 może ulec wydłużeniu w przypadku niedostępności zamówionego Produktu w magazynie Sklepu lub u jego dostawcy, o czym Sklep ma obowiązek powiadomić Klienta.

12.Sklep wysyła Klientowi Produkt w oryginalnym opakowaniu.

13. Klient podczas odbioru przesyłki zawierającej Produkt powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinny zostać odnotowane informacje: o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania przesyłki, czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa, o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).

14. Klient ma obowiązek powiadomić Sklep o uszkodzeniu przesyłki najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po dniu jej odbioru.

 

§ 7. Uprawnienia Konsumenta

 

1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając do Sklepu stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy w ten sposób uważana jest ona za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi również  koszty dostarczenia Produktu, jednakżejedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

3. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał ze Sklepu; w szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Sklep zwraca Konsumentowi cenę Produktu w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. W przypadku, w którym Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży wyłącznie w odniesieniu do niektórych Produktów objętych jednym zamówieniem, Sklep zwraca jemu cenę tych Produktów.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.

8. Sklep jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem ceny do momentu otrzymania Produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

9. Zwrot ceny następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Konsument, chyba że strony dokonały innych ustaleń w tym zakresie.

10. Produkt zwracany przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi, na adres podany przez Sklep.

11. Zasady wykonania prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny, koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument oraz obowiązki zapłaty przez Konsumenta poniesionych przez Sklep uzasadnionych kosztów określa załącznik nr 1 do regulaminu. Wzorzec formularza odstąpienia od umowy określa załącznik nr 2 do regulaminu.

12. W ramach odpowiedzialności Sklepu wobec Konsumenta na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady i przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w wypadku stwierdzenia wady Produktu, Konsument ma obowiązek powiadomić o niej sklep niezwłocznie listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

13. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis usterki i przyczynę jej wystąpienia.

14. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji Sklep rekomenduje załączyć do reklamacji zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji oraz kopię faktury VAT lub paragonu.

15. Sklep może zażądać od Klienta odesłania reklamowanego Produktu w celu oceny zasadności reklamacji.

 

 

 

 

§ 8. Gwarancja

 

1. Produkt objęty jest gwarancją typu „door to door”.

2. Gwarancji na Produkt udziela jego producent lub importer.

3. Gwarancja polega na tym, że wadliwy Produkt jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce; wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.

4. Skorzystanie z gwarancji uwarunkowane jest spełnieniem wymagań określonych w treści karty gwarancyjnej.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. Sklep uprawniony jest do:

1) dokonywania zamian w Katalogu Produktów,

2) zmiany ceny Produktu,

3) wprowadzania, zmieniania i odwoływania akcji promocyjnych,

4)  dokonywania zmian Regulaminu w zakresie, w którym nie byłyby one sprzeczne z obowiązującym prawem.

2. Zmiany, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta.

3. Wobec Przedsiębiorcy Sklep nie odpowiada za wadę Produktu na podstawie przepisów o rękojmi.

4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą na adres : Katarzyna Wroża - Mazur Firma Usługowo-Handlowa z siedzibą w Strzeleczkach, ul. Niemodlińska 18, 47-364 Strzeleczki.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

·     Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

·     Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·     Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

·     Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

·     Adres konsumenta(-ów)

·     Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

·     Data